Down từ điển từ link
http://www.viethoc.org/hannom/download/HanViet.jar

Phải download và cài đặt Java Runtime Environment:
http://www.java.com/en/download/
http://www.filehippo.com/download/51...d6f2/download/

Sau khi cài đặt Java thì các bạn nháy đúp vào file thieuchuu.jar download ở trên để chạy từ điển thiều chửu offline

hoặc xem thêm ở dịa chỉ sau:
http://www.viethoc.org/hannom/tdtc_off.php