Giáo trình Hán ngữ nghe nói (2 quyển) của ĐH Ngôn ngữ Văn hóa Bắc Kinh (năm 2) (Trung cấp)

汉语听说教程(对外一系列教材 * 二年级)* 北京语言文化大学出版社LINK LOAD MP3


File bao gồm 3 bài nghe 听力部分123 & nội dung bài tập kèm theo từng phần

BÀI 01 * BÀI 02 * BÀI 03 * BÀI 04 * BÀI 05 * BÀI 06

BÀI 07 * BÀI 08 * BÀI 09 * BÀI 10 * BÀI 11 * BÀI 12
BÀI 13 * BÀI 14 * BÀI 15 * BÀI 16 * BÀI 17 * BÀI 18

BÀI 19 * BÀI 20 * BÀI 21 * BÀI 22 * BÀI 23 * BÀI 24

View more the latest threads: