Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

CÁC LOÀI THÚ

14/05/2014 - 9119 lượt xem

兽 Shòu Thú

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn

鳖、王八              Biē, wángbā                                      ba ba
豹                         Bào                                          báo
云豹                     Yúnbào                                   báo gấm
猎豹                     Lièbào                                     báo gêpa, báo săn, báo bờm
金钱豹                 Jīnqiánbào                               báo hoa mai
金猫狮                 Jīnmāoshī                                báo lửa
黄牛、牛              Huángniú, niú                          bò
爪哇野牛              Zhǎowā yěniú                          bò rừng Ban-ten
美洲野牛              Měizhōu yěniú                         bò rừng Bi-dông (bizon)
兽牙爬行动物      Shòuyá páxíng dòngwù           bò sát răng thú
奶牛                     Nǎiniú                                     bò sữa
牦牛                     Máoniú                                    bò Tây tạng
印度野牛              Yìndù yěniú                                      bò tót
麝牛                     Shèniú                                     bò xạ
林牛                     Línniú                                      bò xám
长吻鳄                 Chángwěn’è                                      cá sấu Ấn Độ, cá sấu mõm dài
短吻鳄                 Duǎnwěn’è                              cá sấu mõm ngắn
狐狸                     Húli                                         cáo
灵猫                     Língmāo                                  cầy
斑林狸                 Bānlínli                                    cầy gấm
小灵猫                 Xiǎolíngmāo                            cầy hương
熊狸                     Xióngli                                    cầy mực
椰子猫                 Yēzimāo                                  cầy vòi hương, cầy vòi đốm
果子狸                 Guǒzilí                                     cầy vòi mốc
鼠鹿                     Shǔlù                                       cheo cheo
狗                         Gǒu                                         chó
牧羊狗                 Mùyánggǒu                             chó bec-giê
鉴赏狗                 Jiànshǎnggǒu                           chó cảnh
亚洲胡狼              Yàzhōu húláng                        chó rừng
狼                         Láng                                        chó sói
斑鼯猴                 Bānwúhóu                               chồn dơi
白鼬                     Báiyòu                                     chồn ecmin
臭鼬                     Chòuyòu                                 chồn hôi
貂                         Diāo                                        chồn mactet
黄鼠狼                 Huángshǔláng                         chồn Siberi
雪貂                     Xuědiāo                                   chồn sương, chồn furô
水貂                     Shuǐdiāo                                  chồn vizon
黑貂                     Hēidiāo                                    chồn zibelin
鼠                         Shǔ                                          chuột
白老鼠                 Báilǎoshǔ                                chuột bạch
鼩鼱                     Qújīng                                     chuột chù
北小麝鼩              Běixiǎoshèqú                           chuột chù còi
鼹                         Yǎn                                         chuột chũi
沟鼠                     Gòushǔ                                    chuột cống
田鼠                     Tiánshǔ                                   chuột đồng
仓鼠                     Cāngshǔ                                  chuột hang, chuột hamster
豚鼠、天竺鼠      Túnshǔ, tiānzhúshǔ                 chuột lang
家鼠                     Jiāshǔ                                                chuột nhà
小家鼠                 Xiǎojiāshǔ                               chuột nhắt
睡鼠                     Shuìshǔ                                   chuột sóc
袋鼠                     Dàishǔ                                     chuột túi (kangaroo)
蟾蜍                     Chánchú                                  cóc
头盔蟾蜍              Tóukuī chánchú                       cóc rừng
大蹼蟾蜍              Dàpǔ chánchú                         cóc tía
大懒猴                 Dàlǎnhóu                                 cu li lớn
小懒猴                 Xiǎolǎnhóu                              cu li nhỏ
绵羊                     Miányáng                                cừu
山羊                     Shānyáng                                dê núi, sơn dương

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn
Bộ
tài liệu học tiếng trung siêu hay dành cho người mới bắt đầu học đây

蝙蝠                     Biānfú                                     dơi
犬蝠                     Quǎnfú                                    dơi chó
爬行动物              Páxíng dòngwù                        động vật bò sát
四足动物              Sìzú dòngwù                            động vật bốn chân
哺乳动物              Bǔrǔ dòngwù                          động vật có vú
灵长类动物                   Língzhǎnglèi dòngwù               động vật linh trưởng
两栖动物              Liǎngqī dòngwù                       động vật lưỡng cư
反刍类动物                   Fǎnchúlèi dòngwù                             động vật nhai lại
竹鼠                     Zhúshǔ                                    dúi
青蛙                     Qīngwā                                    ếch
牛蛙                     Niúwā                                      ếch bò
四眼哇                 Sìyǎnwā                                  ếch bốn mắt
树蛙                     Shùwā                                     ếch cây
黑蹼树蛙              Hēipǔ shùwā                           ếch cây bay
白氏树蛙              Báishì shùwā                           ếch cây bụng trắng
大头蛙                 Dàtóuwā                                  ếch trơn
蚓螈                     Yǐnyuán                                  ếch giun
熊                         Xióng                                                gấu
狗熊、黑熊                   Gǒuxióng, hēixióng                 gấu chó
熊猫                     Xióngmāo                                gấu mèo, gấu trúc
亚洲黑熊              Yàzhōu hēixióng                     gấu ngựa
白熊、北极熊      Báixióng, běijíxióng                gấu trắng, gấu Bắc Cực
考拉熊、树袋熊  Kǎolāxióng, shùdàixióng                  gấu túi, gấu Koala
灰熊                     Huīxióng                                 gấu xám
河马                     Hémǎ                                       hà mã
黑猩猩                 Hēixīngxīng                                       tinh tinh
河狸                     Hélí                                          hải li
虎                         Hǔ                                           hổ, cọp
鹿                         Lù                                            hươu
长颈鹿                 Chángjǐnglù                                       hươu cao cổ
小鹿                     Xiǎolù                                     hươu con
扁角鹿                 Biǎnjiǎolù                                hươu đama
公鹿                     Gōnglù                                    hươu đực
母鹿                     Mǔlù                                        hươu mẹ
梅花鹿                 Méihuālù                                 hươu sao
獐子、原麝                   Zhāngzi, yuánshè                     hươu xạ
猴                         Hóu                                         khỉ
狒狒                     Fèifèi                                       khỉ đầu chó
大猩猩                 Dàxīngxīng                              khỉ đột
长尾猴                 Chángwěihóu                          khỉ đuôi dài Ấn Độ
豚尾猕猴              Túnwěi míhóu                         khỉ đuôi lợn
山魈                     Shānxiāo                                 khỉ mặt chó
红面猴                 Hóngmiànhóu                          khỉ mặt đỏ
熊猴                     Xiónghóu                                khỉ mốc
猕猴、黄猴                   Míhóu, huánghóu                    khỉ vàng
巨蜥                     Jùxī                                         kì đà
尼罗河巨蜥                   Níluóhé jùxī                                      kì đà sông Nil
孟加拉巨蜥                   Mèngjiālā jùxī                          kì đà vân
美洲鬣蜥              Měizhōu lièxī                           kì nhông
蝾螈                     Róngyuán                                kỳ giông
骡                         Luó                                          la
骆驼                     Luòtuó                                     lạc đà
双峰骆驼              Shuāngfēng luòtuó                            lạc đà hai bướu
阿拉伯单峰骆驼  Ālābó dānfēng luòtuó              lạc đà một bướu Ả Rập

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn

鬣狗                     Liègǒu                                     linh cẩu
羚羊                     Língyáng                                 linh dương
黄羊                     Huángyáng                              linh dương Mông Cổ
猞猁                     Shēlì                                        linh miêu
猪                         Zhū                                          lợn
野猪                     Yězhū                                      lợn rừng
貘                         Mò                                           lợn vòi (heo vòi)
动物饲养箱                   Dòngwùsìyǎngxiāng                lồng nuôi động vật
驴                         Lǘ                                            lừa
獾                         Huān                                       lửng
树懒                     Shùlǎn                                     lười
猫                         Māo                                         mèo
雄猫                     Xióngmāo                                mèo đực
斑猫                     Bānmāo                                   mèo rừng
暹罗猫                 Xiānluómāo                                      mèo Thái Lan, mèo Xiêm
水鹿                     Shuǐlù                                      nai
黑额黑雁              Hēi’é hēiyàn                                      ngỗng Canada
马                         Mǎ                                           ngựa
斑马                     Bānmǎ                                     ngựa vằn
雨蛙                     Yǔwā                                                nhái bén
刺猬                     Cìwèi                                       nhím gai
豪猪、箭猪                   Háozhū, jiànzhū                      nhím lông
蝌蚪                     Kēdǒu                                      nòng nọc
毛鼻水獭              Máobí shuǐtǎ                           rái cá lông mũi
滑獭                     Huátǎ                                                rái cá lông mượt
小爪水獭              Xiǎozhuǎ shuǐtǎ                      rái cá vuốt bé
水獭                     Shuǐtǎ                                               rái cá thường
银环蛇                 Yínhuánshé                             rắn cạp nia
金环蛇                 Jīnhuánshé                              rắn cạp nong
响尾蛇                 Xiǎngwěishé                            rắn chuông, rắn đuôi chuông
眼镜蛇                 Yǎnjìngshé                              rắn hổ mang
眼镜王蛇              Yǎnjìng wángshé                     rắn hổ mang chúa
五步蛇、白花蛇、蕲蛇Wǔbùshé, báihuāshé, qíshé     rắn lục mũi hếch
水蛇                     Shuǐshé                                    rắn nước

Phạm Dương Châu -
tiengtrung.vn

灰鼠                     Huīshǔ                                     rắn ráo
珊瑚蛇                 Shānhúshé                               rắn san hô
三索锦蛇              Sānsuǒ jǐnshé                          rắn sọc dưa
百花锦蛇              Bǎihuā jǐnshé                           rắn sọc khoanh
科摩多巨蜥                   Kēmóduō jùxī                          rồng Komodo
龟                         Guī                                          rùa
马来食螺龟                   Mǎlái shíluóguī                        rùa ba gờ
三棱黑龟              Sānlénghēiguī                          rùa ba quỳ
海龟                     Hǎiguī                                      rùa biển
亚洲巨龟              Yàzhōu jùguī                           rùa đất lớn
条颈摄龟              Tiáojǐng shèguī                        rùa đất sê-pôn
金钱龟、三线闭壳龟Jīnqiánguī, sānxiàn bìkéguī                  rùa hộp ba vạch
马来闭壳龟                   Mǎlái bìkéguī                           rùa hộp lưng đen
黄额闭壳龟                   Huáng’é bìkéguī                      rùa hộp trán vàng
绿毛龟                 Lǜmáoguī                                rùa lông xanh
黄头陆龟、象龟  Huángtóu lùguī, xiàngguī                  rùa núi vàng
庙龟                     Miàoguī                                   rùa răng
啮龟                     Nièguī                                      rùa táp, rùa cá sấu
欧洲滑螈              Ōuzhōu huáyuán                     sa giộng
松鼠                     Sōngshǔ                                  sóc
飞鼠                     Fēishǔ                                      sóc bay
小鼯鼠                 Xiǎowúshǔ                              sóc bay sao
棕鼯鼠                 Zōngwúshǔ                              sóc bay trâu
巨松鼠                 Jùsōngshǔ                               sóc đen
红松鼠                 Hóngsōngshǔ                          sóc đỏ
豺、红狼              Chái, hóngláng                        sói đỏ
狮子                     Shīzi                                        sư tử
蛤蚧                     Géjiè                                        tắc kè
避役、变色龙      Bìyì, biànsèlóng                       tắc kè hoa
犀牛                     Xīniú                                       tê giác
双角犀                 Shuāngjiǎoxī                           tê giác hai sừng
独角犀                 Dújiǎoxī                                  tê giác một sừng lớn
鲮鲤、穿山甲      Línglǐ, chuānshānjiǎ                tê tê
壁虎                     Bìhǔ                                        thạch sùng, thằn lằn
飞蜥、飞龙                   Fēixī, fēilóng                            thằn lằn bay vạch
鱼龙                     Yúlóng                                    thằn lằn cá
伞蜥                     Sǎnxī                                       thằn lằn cổ bạnh
赤颈蜥                 Chìjǐngxī                                  thằn lằn cổ đỏ
毒蜥                     Dúxī                                        thằn lằn độc, quái vật Gila

Phạm Dương Châu -
tiengtrung.vn

兔子                     Tùzi                                         thỏ
食蚁兽                 Shíyǐshòu                                thú ăn kiến
野兽                     Yěshòu                                    thú hoang  
针鼹                     Zhēnyǎn                                  thú lông nhím
鸭嘴兽                 Yāzuǐshòu                               thú mỏ vịt
蟒蛇                     Mǎngshé                                  trăn
亚洲岩蟒              Yàzhōu yánmǎng                    trăn đất
网纹莽                 Wǎngwénmǎng                        trăn gấm
水牛                     Shuǐniú                                    trâu
河水牛                 Héshuǐniú                                trâu rừng
鼬、鼬鼠              Yòu, yòushǔ                                     triết
驯鹿                     Xúnlù                                                tuần lộc
象                         Xiàng                                                voi
毛象、猛犸                   Máoxiàng, měngmǎ                 voi ma mút
银色乌叶猴                   Yínsè wūyèhóu                        voọc bạc
白头叶猴              Báitóu yèhóu                           voọc đầu trắng
黑叶猴                 Hēiyèhóu                                 voọc đen má trắng
河静叶猴              Héjìng yèhóu                           voọc Hà Tĩnh
金丝猴、仰鼻猴  Jīnsīhóu, yǎngbíhóu                voọc mũi hếch
德氏乌叶猴                   Déshì wūyèhóu                        voọc quần đùi trắng
白臀叶猴              Báitún yèhóu                           voọc vá
菲氏叶猴              Fēishì yèhóu                                      voọc xám
猿                         Yuán                                       vượn
狐猴                     Húhóu                                     vượn cáo
环尾狐猴              Huánwěi húhóu                       vượn cáo đuôi vòng
黑长臂猿              Hēichángbìyuán                       vượn đen
白颊长臂猿                   Báijiá chángbìyuán                  vượn đen má trắng
红颊长臂猿                   Hóngjiá chángbìyuán               vượn đen má vàng
长臂猿                 Chángbìyuán                           vượn, vượn tay dài


Tham gia lớp tieng trung giao tiep ngay hôm nay

Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400