Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

CƠ CẤU VÀ QUẢN LÝ NHÀ MÁY

28/04/2014 - 25813 lượt xem

工厂机构和管理 Gōngchǎng jīgòu hé guǎnlǐ
Cơ cấu và quản lý nhà máy

厂医                     Chǎngyī                         bác sĩ nhà máy
门卫                     Ménwèi                          bảo vệ
工厂食堂              Gōngchǎng shítáng        bếp ăn nhà máy
班组长                 Bānzǔzhǎng                             ca trưởng
技师                     Jìshī                                       cán bộ kỹ thuật
工厂小卖部         Gōngchǎng xiǎomàibù   căng tin nhà máy
劳动模范              Láodòng mófàn              chiến sĩ thi đua, tấm gườn lao động
技术顾问              Jìshù gùwèn                             cố vấn kỹ thuật
工段                     Gōngduàn                      công đoạn
工人                     Gōngrén                         công nhân
计件工                 Jìjiàngōng                      công nhân ăn lương sản phẩm
合同工                 Hétonggōng                             công nhân hợp đồng
技工                     Jìgōng                            công nhân kỹ thuật
老工人                 Lǎo gōngrén                            công nhân lâu năm
童工                     Tónggōng                       công nhân nhỏ tuổi
维修工                 Wéixiūgōng                    công nhân sửa chữa
临时工                 Línshígōng                     công nhân thời vụ
先进工人              Xiānjìn gōngrén             công nhân tiên tiến
青工                     Qīnggōng                       công nhân trẻ
运输队                 Yùnshūduì                     đội vận tải
经理                     Jīnglǐ                              giám đốc
厂长                     Chǎngzhǎng                             giám đốc nhà máy
会计、会计师      Kuàijì, kuàijìshī             kế toán
仓库                     Cāngkù                          kho
工程师                 Gōngchéngshī                kỹ sư
学徒                     Xuétú                                      người học việc
科员                     Kēyuán                          nhân viên
推销员                 Tuīxiāoyuán                            nhân viên bán hàng
出勤计时员                   Chūqínjìshíyuán            nhân viên chấm công
检验工                 Jiǎnyàngōng                            nhân viên kiểm phẩm
质量检验员、质检员    Zhìliàng jiǎnyànyuán, zhìjiǎnyuán    nhân viên kiểm tra chất lượng (vật tư, sản phẩm, thiết bị,…)

Tự hoc tieng trung qua video cùng vua tiếng Trung youtube

炊事员                 Chuīshìyuán                            nhân viên nhà bếp
公关员                 Gōngguānyuán              nhân viên quan hệ công chúng
食堂管理员                   Shítáng guǎnlǐyuán        nhân viên quản lý nhà ăn
企业管理人员      Qǐyè guǎnlǐ rényuán       nhân viên quản lý xí nghiệp
采购员                 Cǎigòuyuán                             nhân viên thu mua
绘图员                 Huìtúyuán                      nhân viên vẽ kỹ thuật
女工                     Nǚgōng                          nữ công nhân
车间                     Chējiān                          phân xưởng
保卫科                 Bǎowèikē                       phòng bảo vệ
环保科                 Huánbǎokē                    phòng bảo vệ môi trường
工艺科                 Gōngyìkē                       phòng công nghệ
政工科                 Zhènggōngkē                  phòng công tác chính trị
供销科                 Gōngxiāokē                             phòng cung tiêu
会计室                 Kuàijìshì                        phòng kế toán
人事科                 Rénshìkē                        phòng nhân sự
生产科                 Shēngchǎnkē                  phòng sản xuất
财务科                 Cáiwùkē                         phòng tài vụ
设计科                 Shèjìkē                           phòng thiết kế
组织科                 Zǔzhīkē                          phòng tổ chức
运输科                 Yùnshūkē                      phòng vận tải
车间主任              Chējiān zhǔrèn               quản đốc phân xưởng
仓库保管员                   Cāngkù bǎoguǎnyuán    thủ kho
秘书                     Mìshū                                      thư ký
出纳员                 Chūnàyuán                    thủ quỹ
班组                     Bānzǔ                                      tổ ca
技术革新小组      Jìshù géxīn xiǎozǔ                   tổ cải tiến kỹ thuật
工段长                 Gōngduànzhǎng             tổ trưởng công đoạn
总经理                 Zǒngjīnglǐ                       tổng giám đốc
工厂医务室                   Gōngchǎng yīwùshì       trạm xá nhà máy
科长                     Kēzhǎng                         trưởng phòng
党委办公室                   Dǎngwěi bàngōngshì      văn phòng Đảng ủy
团委办公室                   Tuánwěi bàngōngshì      văn phòng Đoàn thanh niên
厂长办公室                   Chǎngzhǎng bàngōngshì          văn phòng giám đốc
技术研究所                   Jìshù yánjiūsuǒ              viện nghiên cứu kỹ thuật
劳动安全              Láodòng ānquán            an toàn lao động
生产安全              Shēngchǎn ānquán                  an toàn sản xuất
奖状                     Jiǎngzhuàng                             bằng khen
劳动保险              Láodòng bǎoxiǎn           bảo hiểm lao động
安全措施              Ānquán cuòshī               biện pháp an toàn
旷工                     Kuànggōng                    bỏ việc
夜班                     Yèbān                            ca đêm
中班                     Zhōngbān                       ca giữa
日班                     Rìbān                                       ca ngày
早班                     Zǎobān                           ca sớm
工资级别              Gōngzī jíbié                    các bậc lương
定额制度              Dìng'é zhìdù                            chế độ định mức
三班工作制                   Sānbān gōngzuòzhì        chế độ làm việc ba ca
八小时工作制      Bāxiǎoshí gōngzuòzhì    chế độ làm việc ngày 8 tiếng
生产制度              Shēngchǎn zhìdù            chế độ sản xuất
考核制度              Kǎohé zhìdù                            chế độ sát hạch
奖惩制度              Jiǎngchéng zhìdù            chế độ thưởng phạt
工资制度              Gōngzī zhìdù                  chế độ tiền lương
奖金制度              Jiǎngjīn zhìdù                 chế độ tiền thưởng
会客制度              Huìkè zhìdù                             chế độ tiếp khách
冷饮费                 Lěngyǐnfèi                      chi phí nước uống
工资冻结              Gōngzī dòngjié               cố định tiền lương
就业                     Jiùyè                              có việc làm
工资名单              Gōngzī míngdān             danh sách lương
出勤                     Chūqín                           đi làm
病假条                 Bìngjiàtiáo                     đơn xin nghỉ ốm
解雇                     Jiěgù                              đuổi việc, sa thải
记过                     Jìguò                              ghi lỗi
管理效率              Guǎnlǐ xiàolǜ                 hiệu quả quản lý
全薪                     Quánxīn                         (hưởng) lương đầy đủ
半薪                     Bànxīn                           (hưởng) nửa mức lương
开除                     Kāichú                           khai trừ
物质奖励              Wùzhí jiǎnglì                  khen thưởng vật chất
警告处分              Jǐnggào chǔfēn               kỷ luật cảnh cáo
管理技能              Guǎnlǐ jìnéng                 kỹ năng quản lý
加班工资              Jiābān gōngzī                 lương tăng ca
月工资                 Yuègōngzī                      lương tháng
日工资                 Rìgōngzī                         lương theo ngày
计件工资              Jìjiàn gōngzī                            lương theo sản phẩm
周工资                 Zhōugōngzī                    lương theo tuần
年工资                 Niángōngzī                     lương tính theo năm
工资差额              Gōngzī chà'é                  mức chênh lệch lương
工资水平              Gōngzī shuǐpíng             mức lương
婚假                     Hūnjià                            nghỉ cưới
产假                     Chǎnjià                          nghỉ đẻ
缺勤                     Quēqín                           nghỉ làm
病假                     Bìngjià                           nghỉ ốm
事假                     Shìjià                             nghỉ vì việc riêng
管理人员              Guǎnlǐ rényuán              nhân viên quản lý
工资袋                 Gōngzīdài                      phong bì tiền lương
夜班津贴              Yèbān jīntiē                             phụ cấp ca đêm
管理方法              Guǎnlǐ fāngfǎ                 phương pháp quản lý
质量管理              Zhìliàng guǎnlǐ               quản lý chất lượng
民主管理              Mínzhǔ guǎnlǐ                quản lý dân chủ
计划管理              Jìhuà guǎnlǐ                             quản lý kế hoạch
科学管理              Kēxué guǎnlǐ                  quản lý khoa học
技术管理              Jìshù guǎnlǐ                    quản lý kỹ thuật
生产管理              Shēngchǎn guǎnlǐ           quản lý sản xuất
工资基金              Gōngzī jījīn                    quỹ lương
工伤事故              Gōngshāng shìgù           sự cố tai nạn lao động
工伤                     Gōngshāng                     tai nạn lao động
临时解雇              Línshí jiěgù                    tạm thời đuổi việc
安全操作              Ānquán cāozuò              thao tác an toàn
失业                     Shīyè                              thất nghiệp
奖励                     Jiǎnglì                            thưởng
出勤率                 Chūqínlǜ                        tỉ lệ đi làm
工资率                 Gōngzīlǜ                        tỉ lệ lương
缺勤率                 Quēqínlǜ                        tỉ lệ nghỉ làm
保健费                 Bǎojiànfèi                      tiền bảo vệ sức khỏe
加班费                 Jiābānfèi                        tiền tăng ca
奖金                     Jiǎngjīn                          tiền thưởng
工资标准              Gōngzī biāozhǔn            tiêu chuẩn lương
退休年龄              Tuìxiū niánlíng              tuổi về hưu
处分                     Chǔfèn                           xử lý kỷ luật

Phạm Dương Châu - Trung tâm dạy tiếng trung Việt - Trung
Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400