Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN, KẾT TOÁN

06/06/2014 - 18835 lượt xem
 
 

会计、查帐、结算
 
Kuàijì, cházhàng, jiésuàn

会计                    kuàijì                             kế toán
工业会计            gōngyè kuàijì                kế toán công nghiệp
成本会计            chéngběn kuàijì            kế toán giá thành
工厂会计            gōngchǎng kuàijì kế toán nhà máy
制造会计            zhìzào kuàijì                 kế toán sản xuất
会计主任            kuàijì zhǔrèn                 kế toán trưởng
会计期间            kuàijì qījiān                  kỳ kế toán
会计年度            kuàijì niándù                 năm kế toán
记账员                jìzhàngyuán                   người ghi chép sổ sách
簿记员                bùjìyuán                        người lập báo cáo
会计员                kuàijìyuán                     nhân viên kế toán
档案管理员        dàng'àn guǎnlǐyuán       nhân viên văn thư lưu trữ
会计科                kuàijìkē                         phòng kế toán
主管会计            zhǔguǎn kuàijì              phụ trách kế toán
会计规程            kuàijì guīchéng             quy định về kế toán
主机法规            zhǔjī fǎguī                    quy chế kế toán thống kê
会计程序            kuàijì chéngxù              quy trình kế toán
出纳                    chūnà                             thủ quỹ
助理会计            zhùlǐ kuàijì                   trợ lý kế toán
主计主任            zhǔjì zhǔrèn                  trưởng ban kiểm tra
查帐证据            cházhàng zhèngjù         bằng chứng kế toán
查帐人意见        cházhàngrén yìjiàn        bình luận của kiểm toán viên
审计主任            shěnjì zhǔrèn                chủ nhiệm kiểm toán
查帐证明书        cházhàng zhèngmíngshū        giấy chứng nhận kiểm toán
审计                    shěnjì                             kiểm toán
期末审计            qīmò shěnjì                   kiểm toán cuối kỳ
特别审计            tèbié shěnjì          kiểm toán đặc biệt
定期审计            dìngqī shěnjì                 kiểm toán định kỳ
常年审计            chángnián shěnjì           kiểm toán hàng năm
审计长                shěnjìzhǎng                   kiểm toán trưởng
审计员                shěnjìyuán                     kiểm toán viên
相互核对            xiānghù héduì               kiểm tra đối chiếu chéo
突击检查            tūjī jiǎnchá                    kiểm tra đột xuất
复核                    fùhé                               kiểm tra lại
抽查                    chōuchá                         kiểm tra ngẫu nhiên
逆差                    nìchā                              kiểm tra ngược
内部核查            nèibù héchá                   kiểm tra nội bộ
精查                    jīngchá                          kiểm tra tỉ mỉ
全部审查            quánbù shěnchá            kiểm tra toàn bộ
顺查                    shùnchá                         kiểm tra xuôi
查帐日期            cházhàng rìqī                ngày kiểm tra sổ sách, ngày kiểm toán
查帐程序            cházhàng chéngxù        quy trình kiểm toán, thủ tục kiểm toán
清查                    qīngchá                          thanh tra (kiểm tra triệt để)
搜集材料            sōují cáiliào                  thu thập tài liệu
继续审计            jìxù shěnjì                     tiếp tục kiểm toán
找错                    zhǎo cuò                       tìm lỗi
预算草案            yùsuàn cǎo'àn               bản dự thảo dự toán
直支                    zhízhī                            cấp
支                         zhī                                 chi
岁出                    suìchū                           chi tiêu hàng năm
额外支出            éwài zhīchū                   chi tiêu ngoài định mức
浮支                    fúzhī                              chi trội
拨支                    bōzhī                             chuyển khoản
伪造单据            wěizào dānjù                chứng từ giả
涂改痕迹            túgǎi hénjī                     dấu vết tẩy xóa
资本收益            zīběn shōuyì                  doanh lợi
营业收益            yíngyè shōuyì                doanh thu
预付                    yùfù                               dự chi\
国家预算            guójiā yùsuàn               dự toán nhà nước
临时预算            línshí yùsuàn                 dự toán tạm thời
追加减预算        zhuījiā-jiǎn yùsuàn       dự toán tăng giảm
追加预算            zhuījiā yùsuàn              dự toán tăng thêm
岁入预算数        suìrù yùsuànshù           dự toán thu nhập hàng năm
特别公积            tèbié gōngjī                   dự trữ đặc biệt
法定公积            fǎdìng gōngjī                dự trữ pháp định
数字颠倒            shùzì diāndǎo                đảo số
漏记                    lòujì                              ghi sót
净值                    jìngzhí                           giá trị tịnh, giá trị ròng
追减预算            zhuījiǎn yùsuàn            giảm dự toán
折耗                    shéhào                           hư hao, hao hụt
误列                    wùliè                                       kê khai sai
财务结算            cáiwù jiésuàn                kết toán tài vụ
虚报                    xūbào                            khai man, báo cáo láo
非常支出            fēicháng zhīchū            khoản chi đặc biệt
预算科目            yùsuàn kēmù                 khoản mục dự toán
不符                    bù fú                              không phù hợp
利息                    lìxī                                 lãi, lợi tức
毛利                    máolì                             lãi gộp, tổng lợi nhuận
损益                    sǔnyì                              lãi lỗ
前期损益            qiánqī sǔnyì                  lãi lỗ kỳ trước
本期损益            běnqī sǔnyì          lãi lỗ trong kỳ
纯利                    chúnlì                            lãi ròng
浪费                    làngfèi                           lãng phí
做假帐                zuò jiǎ zhàng                lập sổ giả
支付命令            zhīfù mìnglìng              lệnh chi
毛损                    máosǔn                         lỗ gộp
蚀本                    shíběn                            lỗ vốn
盘损                    pánsǔn                           lỗ vốn hàng tồn kho
利润                    lìrùn                              lợi nhuận
盘盈                    pán yíng                         lợi nhuận hàng tồn kho
虚抬利益            xūtái lìyì                        lợi nhuận không có thật (được kê thêm lên)
预算法                yùsuànfǎ                        luật dự toán
负债                    fùzhài                            mắc nợ
债务                    zhàiwù                          món nợ
支出额                zhīchū’é                        mức chi tiêu
编预算                biānyùsuàn          ngân sách
入错科目            rùcuò kēmù                  nhầm lẫn khoản mục (nhập nhầm mục kế toán)
错帐                    cuòzhàng                       nhầm lẫn tài khoản
到期负债            dàoqī fùzhài                  nợ đáo hạn
无息债务            wúxī zhàiwù                 nợ không lãi
流动负债            liúdòng fùzhài              nợ lưu động
递延负债            dìyán fùzhài                  nợ trả chậm
破产                    pòchǎn                           phá sản
盈亏拨补            yíngkuī bōbǔ                 phân bổ lỗ lãi
支付手段            zhīfù shǒuduàn             phương thức chi trả
债权                    zhàiquán                        quyền đòi nợ
记录错误            jìlù cuòwù                    sai sót ghi chép
技术错误            jìshù cuòwù                  sai sót kỹ thuật
计算错误            jìsuàn cuòwù                sai sót tính toán
余额                    yú'é                                số dư
上期结余            shàngqī jiéyú                 số dư kỳ trước
赤字                    chìzì                              số thâm hụt
岁入分配数        suìrù fēnpèishù             số thu nhập phân phối hàng năm
失实记录            shīshí jìlù                      sự ghi chép sai sự thực
未清帐                wèiqīngzhàng                tài khoản chưa thanh toán
借支                    jièzhī                             tạm ứng lương
资产增值            zīchǎn zēngzhí              tăng giá trị vốn
收益、收入        shōuyì, shōurù              thu nhập
非常收入            fēicháng shōurù            thu nhập đặc biệt
利息收益、利息收入lìxī shōuyì, lìxī shōurù          thu nhập lợi tức
非税收入            fēishuì shōurù              thu nhập miễn thuế
岁入                    suìrù                              thu nhập năm
营业外收入        yíngyèwài shōurù         thu nhập ngoài doanh nghiệp
额外收入            éwài shōurù                  thu nhập ngoại ngạch
纯收益                chúnshōuyì                   thu nhập ròng
财务收益            cáiwù shōuyì                thu nhập tài chính
销售收入            xiāoshòu shōurù           thu nhập từ bán hàng
地产收益            dìchǎn shōuyì                thu nhập từ địa ốc
佣金收入            yōngjīn shōurù             thu nhập từ tiền hoa hồng
误算                    wùsuàn                          tính toán nhầm
停业损失            tíngyè sǔnshī                 tổn thất vì ngưng hoạt động
扣借支                kòujièzhī                       trừ khoản trả trước
超出预算            chāochū yùsuàn            vượt dự toán


Tự hoc tieng trung qua video cùng vua tiếng Trung youtubeTiengtrung.vn

CS1 : Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2 : Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy (Tầng 4)

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585


Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400