Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

MÁY TÍNH

26/04/2014 - 18118 lượt xem

địa chỉ học tiếng trung uy tín tại hà nội trân trọng giới thiệu đến bạn chủ đề 

计算机房Jìsuànjī  fáng Máy Tính

网络安全    Wǎngluò ānquán            an ninh mạng
数据安全    Shùjù ānquán                 an toàn dữ liệu
键盘            Jiànpán                          bàn phím
控制台        Kòngzhìtái            bàn phím điều khiển, bàn giao tiếp người-máy
软键盘        Ruǎnjiànpán                  bàn phím mềm
数据表        Shùjùbiǎo                       bảng dữ liệu
带宽            Dàikuān                         bảng thông (bandwidth)
代码转换    Dàimǎ zhuǎnhuàn                    biến đổi mã, chuyển đổi mã
信息变换    Xìnxī biànhuàn              biến đổi thông tin
版面编排    Bǎnmiàn biānpái            bố trí, dàn trang ( layout)
误差指示器          Wùchā zhǐshìqì              bộ chỉ báo lỗi
操作指示器          Cāozuò zhǐshìqì             bộ chỉ thị hoạt động
控制器        Kòngzhìqì                       bộ điều khiển
数据集        Shùjùjí                           bộ dữ liệu, tập (hợp) dữ liệu
不间断电源          Bù jiànduàn diànyuán    bộ nguồn liên tục (UPS)
存储器        Cúnchǔqì                        bộ nhớ
闪存            Shǎncún               bộ nhớ chớp, bộ nhớ cực nhanh ( flash memory)
磁盘存储装置Cípán cúnchǔ zhuāngzhì     bộ nhớ đĩa từ
微处理机    Wēichǔlǐjī                       bộ vi xử lý
中央处理器          Zhōngyāng chǔlǐqì                   bộ xử lí trung tâm(CPU)
文字信息处理机Wénzì xìnxī chǔlǐjī bộ xử lý văn bản
防火墙        Fánghuǒqiáng                bức tường lửa
计算机电缆          Jìsuànjī diànlǎn              cáp điện máy tính
卡片            Kǎpiàn                           card, thẻ
声卡            Shēngkǎ                         card âm thanh
视频卡        Shìpínkǎ                         card màn hình
网卡            Wǎngkǎ                          card mạng
只读光盘    Zhǐdú guāngpán             CD-ROM
操作说明    Cāozuò shuōmíng           chỉ dẫn vận hành
电子签名    Diànzǐ qiānmíng             chữ ký điện tử
程序            Chéngxù                         chương trình

主程序        Zhǔchéngxù                              chương trình chính, chương trình điều khiển
子程序        Zǐchéngxù                       chương trình con, chương trình được gọi
汇编程序    Huìbiān chéngxù  chương trình dịch hợp ngữ, chương trình hợp dịch
监督程序    Jiāndū chéngxù    chương trình kiểm soát, chương trình giám sát
输入程序    Shūrù chéngxù               chương trình nhập
软件程序    Ruǎnjiàn chéngxù           chương trình phần mềm
引导程序    Yǐndǎo chéngxù             chương trình tự khởi động
输出程序    Shūchū chéngxù             chương trình xuất, chương trình ra
计算机专家          Jìsuànjī zhuānjiā             chuyên gia máy tính
数据库        Shùjùkù                          cơ sở dữ liệu, ngân hàng dữ liệu
鼠标            Shǔbiāo                          con chuột
功能            Gōngnéng                       công năng, chức năng
电源开关    Diànyuán kāiguān                    công tắc nguồn
计算机迷    Jìsuànjīmí                       dân nghiện máy tính
存储量        Cúnchǔliàng                             dung lượng bộ nhớ
寄存器容量          Jìcúnqì róngliàng            dung lượng thanh ghi
高密度只读光盘Gāo mìdù zhǐdú guāngpán        DVD-ROM

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn

多媒体        Duōméitǐ                        đa phương tiện
通用串行总线接口Tōngyòng chuànxíng zǒngxiàn jiēkǒu      đầu cắm USB
读卡器        Dúkǎqì                           đầu đọc thẻ nhớ
光盘、光碟          Guāngpán, guāngdié      đĩa CD, đĩa compact
可录光盘    Kělù guāngpán               đĩa CD-R
可重写光盘          Kě chóngxiě guāngpán   đĩa CD-RW
地址            Dìzhǐ                              địa chỉ
硬磁盘、硬盘Yìngcípán, yìngpán   đĩa cứng
数字视盘、数字影碟光盘Shùzì shìpán, shùzì yǐngdié guāngpán    đĩa DVD
软磁盘、软盘Ruǎncípán, ruǎnpán  đĩa mềm
磁盘            Cípán                                       đĩa từ
视频压缩光盘Shìpín yāsuō guāngpán      đĩa VCD, đĩa hình
网址            Wǎngzhǐ                         địa chỉ mạng        
网络电话    Wǎngluò diànhuà           điện thoại internet
数据登录    Shùjù dēnglù                  ghi chép số liệu
监督            Jiāndū                            giám sát
用户界面    Yònghù jièmiàn             giao diện người dùng
谷歌邮箱    Gǔgē yóuxiāng               G-mail
按键            Àn jiàn                           gõ phím, nhấn phím
调试            Tiáoshì                           gỡ rối, hiệu chỉnh lỗi
谷歌            Gǔgē                               Google
操作系统    Cāozuò xìtǒng               hệ điều hành
视窗操作系统Shìchuāng cāozuò xìtǒng    hệ điều hành Windows
人机系统    Rén-jī xìtǒng                  hệ thống người - máy
电源系统    Diànyuán xìtǒng            hệ thống nguồn điện
信息系统    Xìnxī xìtǒng                             hệ thống thông tin
内部通话系统(对讲机)Nèibù tōnghuà xìtǒng (Duìjiǎngjī) hệ thống truyền tin nội bộ bằng loa (máy vô tuyến)
个人数字助理Gèrén shùzì zhùlǐ       hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân (PDA)
网络会议    Wǎngluò huìyì               hội nghị qua mạng
汇编            Huìbiān                          hợp dịch
汇编语言    Huìbiān yǔyán               hợp ngữ
通道            Tōngdào                         kênh
转贮、转存          Zhuǎnzhù, zhuǎncún         kết xuất
通用串行总线端口Tōngyòng chuànxíng zǒngxiàn duānkǒu khe cắm USB
计算机科学          Jìsuànjī kēxué                khoa học máy tính
软键            Ruǎn jiàn                        khóa mềm
单元            Dānyuán                        khối, đơn vị
计算机知识          Jìsuànjī zhīshi                kiến thức máy tính
百分比符号          Bǎifēnbǐ fúhào               ký hiệu phần trăm
字符            Zìfú                                ký tự
程序设计    Chéngxù shèjì                lập trình
上网            Shàngwǎng                     lên mạng
指令            Zhǐlìng                           lệnh
扬声器、喇叭Yángshēngqì, lǎbā     loa
信息量        Xìnxīliàng                      lượng thông tin
信息存储    Xìnxī cúnchǔ                 lưu giữ thông tin
代码            Dàimǎ                            mã, mật mã
大五码        Dàwǔmǎ                         mã BIG 5, đại ngũ mã
卡片代码    Kǎpiàn dàimǎ                mã card, mã bìa đục lỗ
初学者通用符号指令码 Chūxuézhě tōngyòng fúhào zhǐlìng mǎ       mã chỉ dẫn ký hiệu vạn năng cho người mới bắt đầu, ngôn ngữ BASIC   
地址代码    Dìzhǐ dàimǎ                             mã địa chỉ
信息编码    Xìnxī biānmǎ                 mã hóa thông tin
国家代码    Guójiā dàimǎ                 mã quốc gia
显示器        Xiǎnshìqì                        màn hình
桌面            Zhuōmiàn                       màn hình desktop
液晶显示器          Yèjīng xiǎnshìqì             màn hình tinh thể lỏng
局域网        Júyùwǎng                       mạng cục bộ, mạng LAN
城域网        Chéngyù wǎng               Mạng đô thị, MAN
因特网        Yīntèwǎng                      mạng internet
计算机网络          Jìsuànjī wǎngluò            mạng máy tính
广域网        Guǎngyùwǎng                mạng toàn cục, mạng diện rộng, WAN
墙纸            Qiángzhǐ                         mẫu nền màn hình
主机            Zhǔjī                               máy chủ
主机计算机          Zhǔjī jìsuànjī                  máy tính chủ
键盘打字机          Jiànpán dǎzìjī                 máy đánh chữ điều hành
计数器        Jìshùqì                           máy đếm, bộ đếm
打卡机        Dǎkǎjī                            máy đọc phiếu đục lỗ
字母穿孔机          Zìmǔ chuānkǒngjī           máy đục lỗ chữ cái
数据记录器          Shùjù jìlùqì                     máy ghi số liệu
打印机        Dǎyìnjī                           máy in
激光打印机、激打Jīguāng dǎyìnjī, jīdǎ    máy in laser
喷墨打印机          Pēnmò dǎyìnjī                máy in phun
服务器        Fúwùqì                          máy server, máy tính phục vụ
平板电脑    Píngbǎn diànnǎo            máy tính bảng (Tablet PC)
个人电脑    Gèrén diànnǎo               máy tính cá nhân (PC)
掌上电脑    Zhǎngshàng diànnǎo      máy tính cầm tay (Palmtop)
巨型计算机          Jùxíng jìsuànjī                máy tính cỡ lớn, siêu máy tính
中型计算机          Zhōngxíng jìsuànjī                   máy tính cỡ trung bình
终端计算机          Zhōngduān jìsuànjī        máy tính đầu cuối
台式电脑    Táishì diànnǎo               máy tính để bàn (desktop)
电子计算机          Diànzǐ jìsuànjī                máy tính điện tử
穿孔计算机          Chuānkǒng jìsuànjī        máy tính đục lỗ
家用计算机          Jiāyòng jìsuànjī              máy tính gia đình
光学计算机          Guāngxué jìsuànjī          máy tính quang học
仿生计算机          Fǎngshèng jìsuànjī                   máy tính sinh học, máy tính bionic
数字计算机          Shùzì jìsuànjī                 máy tính số
模拟计算机          Mónǐ jìsuànjī                  máy tính tương tự, máy tính analog
笔记本电脑          Bǐjìběn diànnǎo              máy tính xách tay (laptop)
微型计算机          Wēixíng jìsuànjī             máy vi tính
电子数据处理机  Diànzǐ shùjù chǔlǐjī        máy tính sử lý số liệu tự động
兆               Zhào                              megabyte
公式翻译程序语言Gōngshì fānyì chéngxù yǔyán                  ngôn ngữ FORTRAN
计算机语言          Jìsuànjī yǔyán                ngôn ngữ máy tính
人工语言    Réngōng yǔyán              ngôn ngữ nhân tạo
人工智能语言Réngōng zhìnéng yǔyán      ngôn ngữ thông minh nhân tạo
算法语言    Suànfǎ yǔyán                 ngôn ngữ thuật toán
计算机工作者      Jìsuànjī gōngzuòzhě       người làm công tác máy tính
电源            Diànyuán                       nguồn điện
标号            Biāohào                         nhãn, ký hiệu, đánh dấu
输入            Shūrù                                      nhập liệu
输入信息    Shūrù xìnxī                    nhập thông tin
按钮            Ànniǔ                                      nút bấm
计算机插口          Jìsuànjī chākǒu              ổ cắm máy tính
移动硬盘    Yídòng yìngpán             ổ cứng di động, ổ cứng cắm ngoài
光驱            Guāngqū                        ổ đĩa CD
硬磁盘驱动器Yìngcípán qūdòngqì  ổ đĩa cứng
软磁盘驱动器、软驱Ruǎncípán qūdòngqì, ruǎnqū     ổ đĩa mềm
闪盘、闪存盘Shǎnpán, shǎncúnpán         ổ USB flash, ổ chớp USB
信息反馈    Xìnxī fǎnkuì                            phản hồi thông tin
硬件            Yìngjiàn                         phần cứng
软件            Ruǎnjiàn                        phần mềm
固件            Gùjiàn                            phần sụn, vi chương trình
计算机插头          Jìsuànjī chātóu               phích cắm máy tính
功能键        Gōngnéngjiàn                 phím chức năng
聊天室        Liáotiānshì                     phòng tán ngẫu trên mạng, phòng chat
电子图书    Diànzǐ túshū                            sách điện tử
超链接        Chāoliànjiē                     siêu liên kết (hyperlink)
超级计算机          Chāojí jìsuànjī                siêu máy tính
数据            Shùjù                             số liệu, dữ liệu
卡片分类    Kǎpiàn fēnlèi                 sự chọn bìa đục lỗ
人的模拟    Rén de mónǐ                            sự mô phỏng người
上载            Shàngzài                         tải lên (trên mạng) (upload)
耳机            Ěrjī                                 tai nghe, headphone
下载            Xiàzài                            tải xuống (download)
文件            Wénjiàn                         tập tin
域名            Yùmíng                          tên miền
寄存器        Jìcúnqì                           thanh ghi
计算机操作          Jìsuànjī cāozuò              thao tác máy
人工操作    Réngōng cāozuò             thao tác bằng tay, thao tác thủ công
按步操作    Ànbù cāozuò                  thao tác từng bước
存储卡、闪存卡  Cúnchǔkǎ, shǎncún kǎ   thẻ nhớ
磁卡            Cíkǎ                               thẻ từ
终端            Zhōngduān                     thiết bị đầu cuối
计时器        Jìshíqì                            thiết bị đếm giờ
监测器        Jiāncèqì                          thiết bị giám sát
存储设备    Cúnchǔ shèbèi               thiết bị lưu trữ
外围设备    Wàiwéi shèbèi                thiết bị ngoại vi
硬件设计    Yìngjiàn shèjì                 thiết kế phần cứng
软件设计    Ruǎnjiàn shèjì                thiết kế phần mềm
安排            Ānpái                                      thiết lập, cài đặt
资讯            Zīxùn                             thông tin, dữ liệu
信息            Xìnxī                              thông tin, thông điệp
电子函件、电子邮件Diànzǐ hánjiàn, diànzǐ yóujiàn    thư điện tử, Email
电脑机箱    Diànnǎojīxiāng              thùng máy, CPU
电子商务    Diànzǐ shāngwù             thương mại điện tử
百分比        Bǎifēnbǐ                         tỷ lệ phần trăm
标题            Biāotí                                      tiêu đề
信息检索    Xìnxī jiǎnsuǒ                 tìm kiếm thông tin
黑客            Hēikè                             tin tặc, hacker
“与”            “Yǔ”                              toán tử AND
“与非”        “Yǔfēi”                           toán tử NAND
“非”            “Fēi”                               toán tử NOT
“或”            “Huò”                            toán tử OR
主页            Zhǔyè                                      trang chủ
网页            Wǎngyè                          trang web
信息交换    Xìnxī jiāohuàn               trao đổi thông tin
人的智能    Rén de zhìnéng               trí thông minh con người
人工智能    Réngōng zhìnéng            trí tuệ nhân tạo, trí thông minh nhân tạo
浏览器        Liúlǎnqì                         trình duyệt (browser)
电子游戏    Diànzǐ yóuxì                  trò chơi điện tử
信息传送    Xìnxī chuánsòng            truyền thông tin
U盘、通用串行总线U pán, tōngyòng chuànxíng zǒngxiàn  USB
微程序        Wēichéngxù                             vi chương trình
微指令        Wēizhǐlìng                      vi lệnh
微代码        Wēidàimǎ                       vi mã, vi code
计算机病毒          Jìsuànjī bìngdú               virus máy tính
摄像头        Shèxiàngtóu                            webcam
网站            Wǎngzhàn                      website
万维网        Wànwéiwǎng                 www., (world wide web)
数据处理    Shùjù chǔlǐ                     xử lý dữ liệu
成批处理    Chéngpī chǔlǐ                 xử lý dữ liệu theo lô, theo khối
信息处理    Xìnxī chǔlǐ                     xử lý thông tin
文字信息处理Wénzì xìnxī chǔlǐ       xử lý từ, xử lý văn bản
输出            Shūchū                           xuất, ra
雅虎            Yǎhǔ                              Yahoo!
雅虎邮件    Yǎhǔ yóujiàn                 Yahoo! Mail
雅虎通        Yǎhǔ tōng                      Yahoo! Messenger


Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn Trung tâm tiếng trung tại Hà Nội

Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400